МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРЭХ ИРГЭДЭЭС ПГУ БОЛОН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ТЕСТИЙН ХАРИУ ШААРДАХГҮЙ БОЛОВ

2022 оны 3-р сарын 14-ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын хилээр нэвтрэх иргэдээс ПГУ болон түргэвчилсэн тестийн хариу шаардахгүй болов.